Modell av möllan

Kvarnar, som drifvas af strömmande vatten, förete olikheter sinsemellan så i anseende till byggnadssätt, utseende och läge som hastighet i drift. [----]
Byggnadssättet växlar så till vida, att somliga kvarnar drifvas uppifrån, andra åter nedifrån genom ett inledt eller naturligt vattuflöde. Bestämmande för utseendet är kvarnstockens tjocklek, enkel eller dubbel rad af hjultänder, dessa inbördes afstånd — om de sitta glest eller tätt—, långa rännor eller korta för uppnående af snabbaste fart.

Ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken, utgiven  i Rom 1555. Trettonde boken, tolfte kapitlet. Se också Olaus Magnus bilder av kvarnar, klicka här